Αγγελία Προσωπικού

Η εταιρία μας Net360 ΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» [ΕΣΠΑ 2007-13, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»], αναζητά επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με διάρκεια 21 μήνες και αντικείμενο:


1) Γεωγράφος με Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Τουρισμό (κωδ 01)
Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Γεωγραφίας.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού.
 • Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στο πεδίο της Χωροχρονικής Ανάλυσης Τουριστικών Δεδομένων.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια στο αντικείμενο της θέσης.
 • Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο της θέσης.

2) Ιστορικός του Τουρισμού (κωδ 02)
Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Ιστορίας/Αρχαιολογίας
 • Μεταπτυχιακό στη Σύγχρονη Ιστορία (απαιτείται τουλάχιστον 5ετής ερευνητική/επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του μεταπτυχιακού σε πολιτιστικούς/ερευνητικούς/δημόσιους φορείς) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Σύγχρονη Ιστορία (με έμφαση στην ιστορία του τουρισμού)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μονογραφία ή/και δημοσιεύσεις στο πεδίο της ιστορίας του τουρισμού,

3) Web Database Developer (κωδ 03)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής.
 • Το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να έχει γνώσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων και διαδικτυακών εφαρμογών.
 • Βασική γνώση: Photoshop, SQL, SEO, SEF URLs.
 • Καλή γνώση: PHP, jQuery, joomla, IDE (Dreamweaver ή αντίστοιχο).
 • Προχωρημένη γνώση: HTML, CSS.

Επιθυμητά προσόντα:

 • HTML5, CSS3, Flash AS2, AS3

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

 • Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων.
 • Προθυμία ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι 18/10/2013 στο e-mail:  support@net360.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Net360 ΑΕ, Τηλ. 210 9347 900

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Ε.Π. 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού' - ΕΣΠΑ 2007-2013

 

 

 r1 c1

 

Latest Projects


Hotel Spetses Armata